Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický ANJ
Anglický jazyk ANJ
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Loptové hry LHY
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Poznaj a chráň PJH
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické cvičenia z biológie XCB
Praktické cvičenia z fyziky XCF
Praktické cvičenia z geografie XCG
Praktické cvičenia z chémie XCH
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZaV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvary umenia TYU
Tvorivá dramatika TDA
Vecné učenie VUC
Virtuálny svet VRS
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVaZMP

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2021