Aktuality

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický ANJ
Anglický jazyk ANJ
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSL
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Dopravná výchova DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická ETV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Loptové hry LHY
Matematika MAT
Matematika - cvičenie MATc
Náboženská NBV
Náboženská výchova NBK
Nemecký NEJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava PPB
Poznaj a chráň PJH
Práca s počítačom PP
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické cvičenia z biológie XCB
Praktické cvičenia z fyziky XCF
Praktické cvičenia z geografie XCG
Praktické cvičenia z chémie XCH
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prírodovedné praktiká PRP
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZaV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský RUJ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra - cvičenie SJLc
Správanie SPR
Svet práce SEE
Športové hry SPH
Technická výchova TEH
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvary umenia TYU
Tvorivá dramatika TDA
Umelecká činnosť UMC
Umelecká činnosť literárno-dramatiká UČLD
Vecné učenie VUC
Virtuálny svet VRS
Vlastiveda VLA
Výchova k náboženstvu VN
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVaZMP

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018