Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický ANJ
Anglický jazyk ANJ
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Detský svet v umení DSI
Domov a práca DAC
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Loptové hry LHY
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova NBV.
Nemecký jazyk NEJ
Občianská náuka OBN
Poznaj a chráň PJH
Pracovné vyučovanie PVC
Praktické cvičenia z biológie XCB
Praktické cvičenia z fyziky XCF
Praktické cvičenia z geografie XCG
Praktické cvičenia z chémie XCH
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZaV
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvary umenia TYU
Tvorivá dramatika TDA
Vecné učenie VUC
Virtuálny svet VRS
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole VCV
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZVaZMP

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2022