• Markušovský skalný hríb

  Dňa 17.6.2021 sa triedy 3.A a 4.A vybrali na vlastivednú exkurziu po obci Markušovce. Navštívili aj Markušovský skalný hríb. Pekné počasie a náročnejší terén boli pre žiakov dobrodružstvom, ale zvládli sme to a užili si krásny deň.

 • Exkurzia Zoo Spišská Nová Ves 2021

  Exkurzia Zoo Spišská Nová Ves 2021

  Dňa 15.6.2021 piataci našej školy navštívili Zoo v Spišskej Novej Vsi. Exkurzia vo vybraných expozíciách a pavilónoch poodkryla žiakom zaujímavý život fauny a flóry.

   Žiaci pozorovali a spoznávali život umiestnených zvierat cez výukové pútače pri voliérach výbehoch zvierat, ktoré boli vytlačené aj v 3D podobe a Braillovým písmom pre zrakovo postihnutých, čo žiakov zaujalo natoľko, že si to chceli skúsiť aj oni. Videli množstvo exotických zvierat a ich úlohou bolo poňať čo najviac informácií o týchto živočíchoch. Žiaci chodili po zoo v skupinkách a triedach so svojim triednym učiteľom a získavali informácie o živote týchto zvierat vo voľnej prírode, či o ich jedálničku. Informácie čítali z informačných tabúľ, no niektorým z nich sa podarilo stretnúť a porozprávať sa aj s ochotnými ošetrovateľmi zoo. Spišská Zoo sa môže pochváliť modernými pavilónmi a moderným detským ihriskom. V celom areáli je pekne upravená flóra, jazierka a rôzne zákutia na oddych a relax v tienistej aleji stromov.

            Z exkurzie si žiaci odniesli nádherné zážitky a mnoho nových informácií a poznatkov.

                                                                                                      Mgr. Nikola Lesňáková

 • Výlet do Levoče

  Žiaci 7.A, 8.A a 9.A triedy sa 18. júna zúčastnili školského výletu do Levoče. Spoločne sme sa išli  pozrieť na historické pamiatky, ktoré chodia do Levoče obdivovať nielen naši, ale aj zahraniční návštevníci.

  Počasie nám prialo, bol krásny, slnečný deň. Po vystúpení z autobusu sme sa peši prešli do centra mesta. Zastavili sme sa pri Bazilike sv. Jakuba. Následne sme sa presunuli k budove radnice. Zaujala nás aj vonkajšia výzdoba Thurzovho domu. Zlatým klincom programu bola klietka hanby, stojaca vedľa budovy radnice. Tá žiakov zaujala najviac, čoho dôkazom sú aj fotografie, na ktorých žiaci pózujú vo vnútri klietky. Našťastie inak ako tomu bolo v minulosti, nateraz to bolo bez hanby.

  Po obhliadke pamiatok sme si dopriali občerstvenie. Žiaci si pochutili na pizzi a neodolali ani zmrzline. Unavení, ale obohatení o nové poznatky, sme sa vrátili domov.

 • Školská exkurzia v Levoči

  Školská exkurzia v Levoči

  Dňa 17. 6. 2021 sa žiaci 6. X, 8. B a 8. C  zúčastnili exkurzie v meste Levoča. Historické mesto má čo ponúknuť, aj keď časť námestia je v rekonštrukcii. Je tam veľa historických pamiatok, pri ktorých sme sa zastavili, niečo si o nich povedali a samozrejme fotograficky zdokumentovali.

  Keďže návštevy kostolov a iných inštitúcií sú momentálne obmedzené vzhľadom na Covid 19, prezreli sme si ich zvonku: mestské divadlo, Spišské múzeum, Levočskú radnicu, Evanjelický kostol, Klietku hanby, sochu Ľudovíta Štúra, ako aj fontánu na námestí, Putovné srdce a iné.

  Potom žiaci dostali rozchod, ktorý využili na občerstvenie sa, menšie nákupy alebo len na oddych na lavičke v parku. Z exkurzie sme sa vrátili zdraví, plní nových zážitkov a samozrejme fotiek.

  D. Vašková, A. Kubiková, V. Kobydová

 • Návšteva v ZOO

  Návšteva v ZOO

  Dňa 17.6. sa žiaci z tried 2.A, 4.C a 5 .D zúčastnili exkurzie v Spišskonovoveskej zoologickej záhrade na Sadovej 6 . Počasie nám veľmi prialo a mnohí žiaci boli v zoologickej záhrade po prvý krát. Prehliadka zoologickej záhrady bola zážitkovou a vzdelávacou aktivitou pre všetkých zúčastnených. Deti mohli vidieť rôzne exotické cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a ryby. Veľmi sa im páčili najmä opice, hady a púštny lev. Po zaujímavej prehliadke sme sa občerstvili zmrzlinou, kofolou a rôznymi maškrtami. V predajni Suvenírov si deti nakúpili rôzne krásne spomienkové predmety, náramky ,či hadíkov. Počas prehliadky sme spravili krásne fotky na pamiatku. Deti boli s výletom veľmi spokojné a na záver nám v autobuse zaspievali známe piesne so sprievodom gitary.

 • Školská exkurzia do Poráčskej doliny

  Poznávacia exkurzia bola zameraná na nedávnu banskú činnosť v neďalekej lokalite Rudňany - Poráč. Konala sa dňa 11.6.2021 a zúčastnili sa jej žiaci 8.A a 9.A. Ťažil sa tu siderit, baryt a polymetalické rudy. Keďže ťažba bola ekonomicky neefektívna, došlo k uzatvoreniu všetkých prevádzok. Miestne združenie sprístupnilo pre verejnosť štôlne Peter a Pavol, zriadilo malé múzeum historických strojov a zariadení používaných v baníctve. Počasie nám prialo, a preto sme mohli obdivovať krásnu prírodu v okolí.

 • „PIRLS 2021“

  Čítanie je zrejme tá najdôležitejšia zručnosť, ktorú môže dieťa rozvíjať a je nevyhnutná na to, aby uspelo v škole a následne aj v ďalšom živote. V dňoch 12.5.2021 a 13.5.2021 sa na našej škole uskutočnilo elektronické testovanie čitateľskej gramotnosti. ePIRLS je inovatívne testovanie čítania online textov, ktoré meria výkon žiakov štvrtého ročníka pri čítaní informačných textov. Do tejto štúdie boli vybraté dve triedy, a to 4.B a 4.C. Žiaci sa touto zaujímavou a zábavnou formou dozvedeli mnoho nových vecí a precvičili si online čítanie s porozumením. Všetkým ďakujeme za ich účasť a želáme veľa čitateľských zážitkov.

 • Deň Zeme 2021

  Deň Zeme 2021

  Aj v tomto roku sa zorganizoval na škole Deň Zeme venovaný téme, ktorá sa týka celej Zeme – ochrane životného prostredia.

  28. 4. 2021 sa Deň Zeme  začal rozhlasovou reláciou, ktorú nám prečítali žiaci z V. A. V triedach prebiehalo vyučovanie s environmentálnym charakterom, cieľom ktorého bolo priblížiť význam separovania odpadu, vysádzania stromov ako spôsob ochrany klímy. Pretože v dôsledku zmeny klímy sa extrémne zhoršujú prejavy počasia, čo súvisí s prírodnými katastrofami.

  Aktivitami na podporu ochrany životného prostredia sa snažíme prispieť vysádzaním drevín, čistením obce, mapovaním čiernych skládok a vedomosťami, ako minimalizovať zmenu klímy.

  Veríme, že ochrana životného prostredia, miesta, kde žijeme, nie je nikomu ľahostajná a nebudeme si navzájom sypať a odnášať odpady k domovom. Podľa článku II. o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku § 3, Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách v našej obci sa musíme zdržať akýchkol'vek činností, ktorými by mohlo dôjst' k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnutel'ností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod.) Každý chce žiť v peknom a čistom prostredí.

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k ochrane životného prostredia a skrášleniu nielen v našej obci.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

  Základná škola s materskou školou v Markušovciach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy 

  od 10.5.2021 – 14.05.2021.

 • Úspech našej žiačky

  Úspech našej žiačky

  V okresnom kole Biologickej olympiády v odbore botanika našu školu reprezentovala žiačka IX. A triedy Ladislava Klempárová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Súťaž prebehla 8. 4. 2021. Keďže v minulom školskom roku sa olympiády nekonali, téma poľných a lúčnych rastlín sa presunula na tento školský rok. Ladislava prvým miestom postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 4. 5. 2021.

  Ladislave blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Mgr. Pavlína Holečková

 • ZÁPIS DETÍ DO ŠKOLY 2021/2022

 • Deň učiteľov 2021

  Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

 • S vami doma (Tumeca khere) opäť v RTVS

  S vami doma (Tumeca khere) opäť v RTVS

  Dištančné vzdelávanie detí a žiakov trvá, s prestávkami, už druhý rok. A hoci to na začiatku roka vyzeralo nádejne, nie všetky deti a všetci žiaci napokon do škôl nastúpili. Aj preto sa RTVS rozhodla opäť zaradiť do svojho vysielania vzdelávací program pre deti a žiakov s názvom S vami doma (Tumenca khere). Každý diel prinesie na obrazovky básničky, pesničky, matematické príklady, rozprávky, ale aj informácie o rôznych osobnostiach pre starších žiakov v slovenskom i rómskom jazyku so slovenskými titulkami. RTVS a moderátori relácie budú teda, „s vami doma“, každý štvrtok popoludní na Dvojke. Pozývame pozerať!

 • Online stretnutie (nielen) s ministrom školstva

  Dňa 11. februára 2021 sa, na podnet pána poslanca NR SR Radovana Marcinčina, v spolupráci s kanceláriou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, uskutočnilo online stretnutie na tému Róm z nízkopodnetného prostredia s odlišným materinským jazykom. Cieľom stretnutia bola prezentácia a zdieľanie pedagogických skúseností vo vzťahu k pripravovaným metodickým a legislatívnym perspektívam v školstve. Účastníkmi online stretnutia boli: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, pán Branislav Gröhling, riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR pani Svetlana Sithová, riaditeľka ŠPÚ, pani Miroslava Hapalová, riaditeľka ZŠ Ľ. Podjavorinskej v Košiciach (Luník IX), pani Iveta Rošková, riaditeľ ZŠ s MŠ bl. Zefyrína (Poštárka), pán Peter Varga a, v zastúpení pani riaditeľky našej školy, Ivety Dutkovej, pán učiteľ Michal Pankevič. Zúčastnení diskutovali o návrhoch a príprave metodických a legislatívnych materiálov, o možnostiach opakovať ročník z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie či o opodstatnenosti fungovania nultých ročníkov ZŠ a ich budúcnosti. Pevne veríme, že navrhovaná školská perspektíva bude reflektovať záujmy učiteľov, žiakov a ich rodičov.

 • Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak

  Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak

  Problematika alternatívnych vzdelávacích koncepcií vo výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde dominujú rómski žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, nebola dosiaľ preskúmanou oblasťou. Mimoriadne cenným prínosom v tomto smere je preto aktuálna publikácia s názvom Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak, kde jedným z dvojice autorov je pán učiteľ Michal Pankevič. Táto vedecká monografia prezentuje teoreticko-metodologické zistenia z empirického výskumu vysoko efektívneho učenia (v minulosti nazývaného Integrované tematické vyučovanie) rómskych žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorý bol realizovaný aj v našej škole.

  KANCÍR, J. – PANKEVIČ, M., 2020. Vysoko efektívne učenie a rómsky žiak. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020. 153 s. ISBN 978-80-555-2643-0.

 • Školský klub vo vysielaní RTVS 2

  Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a s ňou spojené prerušené vyučovanie v školách v januári     2021 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spúšťa opäť vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub.

  V zimnom termíne od 11. do 28. januára 2021 nadväzujeme na vysielanie počas jesenných mesiacov.

  Školský klub môžu rovnako využiť a sledovať aj školy. Naši „televízni učitelia“ budú učiť každý deň od pondelka do štvrtka, v pondelok slovenský jazyk, každý utorok spoločensko-vedné predmety a vlastivedu, v stredu bude matematika a vo štvrtok sa budeme venovať prírodovedným predmetom. 

  Vysielanie začína vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút. 

 • Vianočná výzdoba v škole

  Prajeme vám pokojné adventné dni.

 • Žiacky Advent v našej škole

  Ako každoročne, aj počas tohto Adventu losujeme každý deň jedného žiaka z prvého stupňa a jedného žiaka z druhého stupňa, ktorý získa mikulášsky balíček.

   

  Vylosovali  sme nasledovných žiakov:

  1. 12. Blanka Pechová, O.D; Viktor Klempar, V.B

  2. 12. Miloš Pecha, 2.B; Marcela Pechová, 6.X

  3. 12. Simona Kozlárová, 1.C; Kevin Haluška, VII.C

  4. 12. Lukáš Žiga, 3.B; Dagmar Peštová, VIII.B

  7. 12. Lucia Polhošová, 4.A, Michaela Sisková, VIII.A

  8. 12. Branislav Pecha, 0.A, Alexander Pihík, IX.A

  9. 12. Viktória Pechová, 1.B, Mária Kačicová, V.C

  10. 12. Sofia Pechová, 4.B, Monika Pechová, 7.X

  11. 12. Sára Horváthová, 2.C, Tomáš Pecha, VIII.B

  14. 12. Anna Klepárová, 3.A, Barbora Pechová, 6.A

  15. 12. Róbert Holub, 2.A, Kornélia Tomková, 8.X

  16. 12. Viktória Pechová, 1.A, Dušana Klepárová, VII. A

  17. 12. Ivana Kalejová, 3.A, Sebastián Ščuka, V.D

  18.12. Samuel Pecha, 2.C, Laura Pechová, V.A

  21.12. Danka Čonková, 2.D, Dagmar Pechová, VII.C

  22.12. Igor Lipovský, 0.A, Antónia Pechová, VII.B

   

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Čo nám napísal Ježiško ...

  Dočkali sme sa! Ježiško to stihol opäť včas. Pani poštárka nám konečne doručila netrpezlivo očakávané vianočné prekvapenie. Bolo od Ježiška. Aj tento rok na nás myslel, a okrem pekného listu nás potešil aj milým prekvapením v podobe CD s rozprávkou Vianočná pošta alebo vianočné putovanie Paulínky a Mirka. Milý Ježiško, žiaci 1. A a pán učiteľ Ti ďakujú a všetkým dobrým ľuďom prajú krásne Vianoce!

 • List Ježiškovi

  Vianoce sa nezadržateľne blížia a všetky deti sa už tešia na darčeky, ktoré si nájdu pod ozdobeným stromčekom na Štedrý deň. Ale aby Ježiško vedel, čo má dobrým deťom priniesť, musia mu najprv svoje želania napísať alebo nakresliť. Deti z celého sveta posielajú listy so svojimi prianiami na adresu Slovenskej pošty so sídlom v Rajeckej Lesnej už takmer dve desaťročia. V piatok 11. decembra 2020 sme tak urobili aj my, žiaci 1. A triedy. Keďže ešte nepoznáme všetky písmenká, poslali sme Ježiškovi aspoň pekne vyfarbený vianočný pozdrav. Listy sme vložili do obálok s adresou „999 99 Ježiško“ a tie pán učiteľ odniesol na poštu. Veríme, že naše listy Ježiška potešia a pod vianočným stromčekom si nájdeme vytúžené prekvapenie.

strana: