Profil školy História školy Rada školy

 

II. Profilácia školy

     

     Základná škola s materskou školou Markušovce poskytuje základné vzdelanie žiakom na I. stupni

v 1. -  4. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 1, na II. stupni v 5.– 9. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 2.

 

     V školskom roku 2019/2020 je na škole 36 tried ZŠ so 614  žiakmi, z toho:

  •  v nultom ročníku sú 4 triedy so 45 žiakmi,
  • v ročníkoch 1.-4. je 16 tried s 269 žiakmi
  • v ročníkoch 5.-9. je 13 tried s 204 žiakmi
  • 3 špeciálne triedy, ktoré navštevuje 25 žiakov
  • ďalších 71 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí, 417 žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

     Na I. stupni má dvojzmenné vyučovanie 10 tried. Súčasťou školy je aj materská škola kde sú dve triedy so 46 deťmi.

     Škola ponúka v stupni ISCED 1 v rámci ŠkVP predmety Zábavná angličtina, Tvorivá dramatika, Cvičenia z matematiky, Detský svet v umení a Domov a práca. V stupni ISCED 2 ponúka  predmety Konverzácia v cudzom jazyku, Tvorivá dramatika, Bio-enviro, Praktiká z chémie, biológie, fyziky a geografie, Virtuálny svet, Cvičenia z matematiky a slovenského jazyka, Tvary umenia, Loptové hry a Domov a práca.
     Škola je zapojená do národného programu podpory zdravia a realizuje projekt Svetovej zdravotníckej organizácie „Školy podporujúce zdravie“. Má vypracovaný projekt a aktualizovanú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŚ. V súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu škola má vypracovaný projekt a aktualizovaný plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu samostatne pre I. a II. stupeň ZŠ. V oblasti opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý plní úlohy aktualizované pre školský rok 2018/2019 ako preventívny program školy.
     V oblasti výchovy žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia je vypracovaný plán aktivít environmentálnej výchovy. 

     Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú štyri asistentky učiteľa. Jedna asistentka učiteľa je zaradená do špeciálnej triedy, v ktorej sú žiaci so sluchovým postihnutím. Dve  pomocné vychovávateľky pomáhajú učiteľom prvých ročníkov so samoobslužnými činnosťami, roznášajú desiatové balíčky a pomáhajú s dozormi pred budovou školy. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov. Škola vychováva a vzdeláva aj žiakov so zdravotným znevýhodnením,  pre ktorých sú v rámci individuálnej integrácie vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy v spolupráci s  CPPP a CŠPP  podľa aktuálnych individuálnych potrieb detí. V školskom roku 2019/2020  je individuálne začlenených 25 žiakov. Štyria žiaci s MP, variant A v bežných triedach.
     Súčasťou školy je aj jedno oddelenie školského klubu detí  a školská jedáleň, ktorá pripravuje denne v priemere  224 obedov vrátane MŠ a zamestnancov  a 308 balíčkov pre ZŠ .