Profil školy História školy Rada školy

 

II. Profilácia školy

 

     Základná škola s materskou školou Markušovce poskytuje základné vzdelanie žiakom na I. stupni v 1. - 4. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 1, na II. stupni v 5.– 9. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 2 . 


V školskom roku 2020/2021 je na škole 33 tried s 595 žiakmi, z toho: 
-   v nultom ročníku sú 4 triedy s 54 žiakmi
-    na I. stupni je 13 tried ZŠ a 315 žiakov
-    na II. stupni je 13 tried ZŠ s 218 žiakmi 
-    3 špeciálne triedy, ktoré navštevuje 21 žiakov, 
-    6 tried I. stupňa  má dvojzmenné vyučovanie
-    384 žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia
-    ďalších 9 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí
-    o 52 žiakoch škola nemá informácie.


     Škola ponúka v stupni ISCED 1 voliteľné predmety Tvorivá dramatika, Cvičenia z matematiky, Detský svet v umení a Domov a práca. V stupni ISCED 2 ponúka voliteľné predmety Konverzácia v cudzom jazyku, Tvorivá dramatika, Bio-enviro, Praktiká z chémie, biológie, fyziky a geografie, Virtuálny svet, Cvičenia z matematiky a slovenského jazyka, Tvary umenia, Loptové hry a Domov a práca.
   Škola je zapojená do národného programu podpory zdravia a realizuje projekt Svetovej zdravotníckej organizácie „Školy podporujúce zdravie“. Má vypracovaný projekt a aktualizovanú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŚ. V súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu škola má vypracovaný projekt a aktualizovaný plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu samostatne pre I. a II. stupeň ZŠ. V oblasti opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý plní úlohy aktualizované pre školský rok 2018/2019 ako preventívny program školy.
     V oblasti výchovy žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia je vypracovaný plán aktivít environmentálnej výchovy. 
     Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú tri asistentky učiteľa. Jedna asistentka učiteľa je zaradená do špeciálnej triedy, v ktorej sú žiaci so sluchovým postihnutím. Tri  pomocné vychovávateľky pomáhajú učiteľom prvých ročníkov so samoobslužnými činnosťami, roznášajú desiatové balíčky a pomáhajú s dozormi pred budovou školy. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov. Škola vychováva a vzdeláva aj žiakov so zdravotným znevýhodnením,  pre ktorých sú v rámci individuálnej integrácie vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy v spolupráci s  CPPP a CŠPP  podľa aktuálnych individuálnych potrieb detí. V školskom roku 2020/2021  je ku 15.9.2020 individuálne začlenených 15 žiakov. 
    Súčasťou školy sú dve triedy  materskej školy, ktoré navštevuje 48 detí, jedno oddelenie školského klubu detí  a školská jedáleň, ktorá pripravuje denne  obedy pre žiakov základnej školy a deti materskej školy a zamestnancov  a obedové balíčky  balíčkov pre žiakov základnej školy .
Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú tri asistentky učiteľa. Jedna asistentka učiteľa je zaradená do špeciálnej triedy, v ktorej sú žiaci so sluchovým postihnutím. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov.