Profil školy História školy Rada školy

 

 

Profilácia školy

 

Základná škola s materskou školou Markušovce poskytuje základné vzdelanie žiakom na I. stupni v 1. - 4. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 1, na II. stupni v 5.– 9. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 2 .

V školskom roku 2021/2022 je na škole 33 tried s 595 žiakmi, z toho:

-    v nultom ročníku je 5 tried s 67 žiakmi

  • na I. stupni je 14 tried ZŠ a 340 žiakov
  • na II. stupni je 12 tried ZŠ s 258 žiakmi
  • 2 špeciálne triedy, ktoré navštevuje 19 žiakov,
  • 5 tried I. stupňa  a 85 žiakov má dvojzmenné vyučovanie
  •   398 žiakov je so SZP
  • ďalších 2 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí
  • o 61 žiakoch škola nemá informácie.

    Škola ponúka v stupni ISCED 1 voliteľné predmety Tvorivá dramatika, Cvičenia z matematiky, Detský svet v umení a Domov a práca. V stupni ISCED 2 ponúka voliteľné predmety Konverzácia v cudzom jazyku, Tvorivá dramatika, Bio-enviro, Praktiká z chémie, biológie, fyziky a geografie, Virtuálny svet, Cvičenia z matematiky a slovenského jazyka, Tvary umenia, Loptové hry a Domov a práca.

Škola je zapojená do národného programu podpory zdravia a realizuje projekt Svetovej zdravotníckej organizácie „Školy podporujúce zdravie“. Má vypracovaný projekt a aktualizovanú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŚ. V súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu škola má vypracovaný projekt a aktualizovaný plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu samostatne pre I. a II. stupeň ZŠ. V oblasti opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý plní úlohy aktualizované pre každý školský rok ako preventívny program školy.

V oblasti výchovy žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia je vypracovaný plán aktivít environmentálnej výchovy.

Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú tri asistentky učiteľa. Dve pomocné vychovávateľky pomáhajú učiteľom prvých ročníkov so samoobslužnými činnosťami, roznášajú desiatové balíčky a pomáhajú s dozormi pred budovou školy. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov. Škola vychováva a vzdeláva aj žiakov so zdravotným znevýhodnením,  pre ktorých sú v rámci individuálnej integrácie vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy v spolupráci s  CPPP a CŠPP  podľa aktuálnych individuálnych potrieb detí. V školskom roku 2021/2022  je ku 15.9.2021 individuálne začlenených 16 žiakov.

     Súčasťou školy je sedem tried  materskej školy, ktoré navštevuje 91 detí, z toho 77 si plní povinné predprimárne vzdelávanie, jedno oddelenie školského klubu detí  a školská jedáleň, ktorá pripravuje denne  obedy pre žiakov základnej školy a deti materskej školy a zamestnancov  a obedové balíčky  balíčkov pre žiakov základnej školy .

Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú tri asistentky učiteľa. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov.