Profil školy História školy Rada školy

 

 

II. Profilácia školy

 

     

     Základná škola s materskou školou Markušovce poskytuje základné vzdelanie žiakom na I. stupni v 1. - 4. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 1, na II. stupni v 5.– 9. ročníku podľa ŠkVP a iŠkVP v stupni ISCED 2 .

V školskom roku 2020/2021 je na škole 33 tried s 595 žiakmi, z toho:

    -  v nultom ročníku je 5 tried s 67 žiakmi

    -  na I. stupni je 14 tried ZŠ a 340 žiakov

    -  na II. stupni je 12 tried ZŠ s 258 žiakmi

    -  2 špeciálne triedy, ktoré navštevuje 19 žiakov,

    -  5 tried I. stupňa  a 85 žiakov má dvojzmenné vyučovanie

    -  398 žiakov je so SZP

    -  ďalších 2 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí

    -  o 61 žiakoch škola nemá informácie.

    Škola ponúka v stupni ISCED 1 voliteľné predmety Tvorivá dramatika, Cvičenia z matematiky, Detský svet v umení a Domov a práca. V stupni ISCED 2 ponúka voliteľné predmety Konverzácia v cudzom jazyku, Tvorivá dramatika, Bio-enviro, Praktiká z chémie, biológie, fyziky a geografie, Virtuálny svet, Cvičenia z matematiky a slovenského jazyka, Tvary umenia, Loptové hry a Domov a práca.

   Škola je zapojená do národného programu podpory zdravia a realizuje projekt Svetovej zdravotníckej organizácie „Školy podporujúce zdravie“. Má vypracovaný projekt a aktualizovanú koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŚ. V súlade s koncepciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu škola má vypracovaný projekt a aktualizovaný plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu samostatne pre I. a II. stupeň ZŠ. V oblasti opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý plní úlohy aktualizované pre každý školský rok ako preventívny program školy.

     V oblasti výchovy žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia je vypracovaný plán aktivít environmentálnej výchovy.

    Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú tri asistentky učiteľa. Jedna asistentka učiteľa je zaradená do špeciálnej triedy, v ktorej sú žiaci so sluchovým postihnutím. Tri  pomocné vychovávateľky pomáhajú učiteľom prvých ročníkov so samoobslužnými činnosťami, roznášajú desiatové balíčky a pomáhajú s dozormi pred budovou školy. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov. Škola vychováva a vzdeláva aj žiakov so zdravotným znevýhodnením,  pre ktorých sú v rámci individuálnej integrácie vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy v spolupráci s  CPPP a CŠPP  podľa aktuálnych individuálnych potrieb detí. V školskom roku 2020/2021  je ku 15.9.2021 individuálne začlenených 15 žiakov.

     Súčasťou školy je sedem tried  materskej školy, ktoré navštevuje 91 detí, z toho 77 si plní povinné predprimárne vzdelávanie, jedno oddelenie školského klubu detí  a školská jedáleň, ktorá pripravuje denne  obedy pre žiakov základnej školy a deti materskej školy a zamestnancov  a obedové balíčky  balíčkov pre žiakov základnej školy .

     Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola zriaďuje nulté ročníky, v ktorých s vyučujúcimi spolupracujú tri asistentky učiteľa. Vo vyučovaní sa využíva pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, ISBN 80-8045-383-7, vypracovaný MPC Prešov.