V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Kategória: učiteľ 2. stupňa

Aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra + aprobačný predmet

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o získanom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako 3 mesiace

Potvrdenie o bezúhonnosti v zmysle  § 15 ods. 3 až 5 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Požadované doklady pošlite poštou alebo mailom.

Iné podmienky:

-ovládanie štátneho jazyka

Pracovný pomer: od 10. 1. 2022 do 31. 6. 2022

Pracovný pomer na dobu určitú: zastupovanie počas materskej dovolenky

Pracovný úväzok: 100%

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. . o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

 

 

Oboznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie