Riaditeľka  školy

Ing. Iveta Dutková

Zástupkyňa pre prvý stupeň:

Mgr. Elena Zekuciová - koordinátorka zdravej školy

Zástupkyňa pre druhý stupeň a špeciálne triedy:

                Mgr. Pavlína Dunčková - koordinátorka enviromentálnej výchovy  

 

Triedni učitelia:

0. A  Mgr. Beáta Nováková   

0. B  Mgr. Zuzana Kamenická 

0. C  Mgr. Miriama Farkalinová 

0. D  Mgr. Vladimíra Halická             

1. A  Mgr. Zuzana Macejková 

1. B  Mgr. Ivana Zeleňáková         

1. C  Mgr. Zuzana Šimonová, od 4. 2. 2020 Mgr. Dagmar Balážová        

1. D Mgr. Dagmar Gallyová            

2. A  Mgr. Ladislava Pástorová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre prvý stupeň                      

2. B Mgr. Martina Kavuličová       

2. C  Mgr. Martina Dzuríková     

2. D  Mgr. Alena Gondová   

3. A  Mgr. Ľubomíra Kaľavská - vedúca MZ 0. - 4. ročníka            

3. B  Mgr. Jarmila Štefaňáková 

3. C  Mgr. Stanislava Kubovičová  

3. D  Mgr. Alžbeta Sobinovská    

4. A  PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD.             

4. B  Mgr. Petra Farkašovská    

4. C  Mgr. Andrea Koššárová   

4. D  Mgr. Ján Kašper    

V. A  Mgr. Martina Duliková, od 9. 3. 2020 Mgr. Peter Demo

V. B  Mgr. Andrea Dzurňáková

V. C   Mgr. Janka Oberlová  

VI. A  Ing. Michal Lapšanský - koordinátor informatizácie a webovej stránky školy

VI. B  Ing. Janka Gazdurová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre 2. stupeň , vedúca PK prírodovedných a výchovných predmetov  

VI. C  Mgr. Radovan Marcinčin      

VII. A  Ing. Adriana Vaľušová         

VII. B  Mgr. Andrea Kubíková    

VII. C  Ing. Viera Kobydová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu    

VII. D  Mgr. Mária Čurillová

VIII. A  Mgr. Ladislav Ďuriško - predseda OZ       

VIII. B  Mgr. Valter Kirol - koordinátor prevencie sociálnopatologických javov

IX. A    Mgr. Martina Kroláková - vedúca PK jazykovedných a spoločenskovedných predmetov 

 

Triedni učitelia v špeciálnych triedach:

5. X    Mgr. Dana Vašková - vedúca MZ špeciálnych tried

6. X    Mgr. Ľudovít Smržík

7. X    Mgr. Štefánia Gánovská - výchovná poradkyňa

 

 

Netriedni učitelia:

Ing. Monika Hamráková

Mgr. Nikola Lesňáková

Mgr. Erika Nováková

Ing. Peter Rášo

Mgr. Darina Vavreková

p. kaplán Mgr. Adam Andrej Rataj

 

Vychovávateľka v ŠKD: 

Mgr. Janka Jančíková - vedenie školskej kroniky

 

 Odborný zamestnanec: 

Mgr. Nikola Tomašková - školský psychológ

 

Asistentky:

Janette Kokyová

Bc. Michaela Dobrovičová

Mgr. Mária Grečková

  Bc. Ivana Pramuková

 

Pomocné vychovávateľky:

Monika Pompová

Janka Pechová