Riaditeľka  školy

Ing. Iveta Dutková

Zástupkyňa pre prvý stupeň:

Mgr. Elena Zekuciová - koordinátorka zdravej školy

Zástupkyňa pre druhý stupeň a špeciálne triedy:

                Mgr. Pavlína Dunčková - koordinátorka enviromentálnej výchovy  

 

Triedni učitelia:

0. A  Mgr. Andrea Koššárová    

0. B  Mgr. Alžbeta Sobinovská  

0. C  Mgr. Vladimíra Halická  

0. D  Mgr. Martina Dzuríková

1. A  PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., BBA - školský špecialista vo výchove a vzdelávaní           

1. B  Mgr. Ján Kašper    

1. C  Mgr. Miriama Farkalinová              

2. A  Mgr. Zuzana Macejková 

2. B  Mgr. Ivana Zeleňáková         

2. C  Mgr. Zuzana Kamenická   

2. D Mgr. Dagmar Gallyová            

3. A  Mgr. Ladislava Pástorová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre prvý stupeň                      

3. B Mgr. Martina Kavuličová         

3. C  Mgr. Alena Gondová   

4. A  Mgr. Ľubomíra Lapková - vedúca MZ 0. - 4. ročníka, výchovná poradkyňa pre 1. stupeň           

4. B  Mgr. Jarmila Štefaňáková 

4. C  Mgr. Stanislava Kubovičová  

V. A  Mgr. Mária Čurillová

V. B  Mgr. Nikola Lesňáková

V. C  Mgr. Martina Kroláková - vedúca PK jazykovedných a spoločenskovedných predmetov

V. D Mgr. Marián Majzel

VI. A  Mgr. Andrea Dzurňáková      

VI. B  Mgr. Peter Demo

VII. A  Ing. Michal Lapšanský - koordinátor informatizácie a webovej stránky školy

VII. B  Ing. Janka Gazdurová - koordinátorka finančnej gramotnosti pre 2. stupeň , vedúca PK                      prírodovedných a výchovných predmetov, výchovná poradkyňa pre 2. stupeň  

VII. C   Mgr. Valter Kirol - koordinátor prevencie sociálnopatologických javov    

VIII. A  Ing. Adriana Vaľušová         

VIII. B  Mgr. Andrea Kubíková    

VIII. C  Ing. Viera Kobydová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu    

IX. A  Mgr. Ladislav Ďuriško - predseda OZ       

 

Triedni učitelia v špeciálnych triedach:

6. X    Mgr. Dana Vašková - vedúca MZ špeciálnych tried, špeciálny pedagóg

7. X    Mgr. Ľudovít Smržík

8. X    Mgr. Beáta Nováková 

 

Netriedni učitelia:

Ing. Monika Hamráková

Mgr. Erika Nováková

 

Vychovávateľka v ŠKD: 

Mgr. Janka Jančíková - vedenie školskej kroniky

 

Asistentky:

Janette Kokyová

Bc. Michaela Dobrovičová

Mgr. Mária Grečková

 

Pomocné vychovávateľky:

Monika Pompová

Janka Pechová