Vážení rodičia, milé deti,

 

riaditeľka školy je povinná v zmysle Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12.marca 2020 v čase prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium  žiakov a zabezpečiť komunikáciu s pedagogickými zamestnancami školy.

V zmysle tohto usmernenia škola pripravila nasledovné formy samoštúdia a komunikácie:

 

- na webovej stránke školy https://zsmarkusovce.edupage.org/ je  pridávané týždenne nové učivo za každý predmet a ročník v priečinku Dištančné vyučovanie

 

- jeden krát do týždňa žiakom roznášajú asistentky a pracovníčky obecného úradu pracovné listy, ktoré je potrebné vypracovať a odložiť si, NEZAHADZUJTE ICH !!!

 

- škola postupne bude žiakom rozdávať zošity, perá, plánujeme do každej rodiny dať aj farbičky a výkresy, prosím tieto  NEVYHADZUJTE A NEZNIČTE

 

- pre komunikáciu  žiakov a rodičov s vyučujúcimi bol vytvorený kontaktný mail zssmsmarkusovcecovid19@gmail.com pre poskytovanie informácií ohľadom domáceho vyučovania, kde do PREDMETU správy napíšete meno učiteľa, ktorý bude s vami komunikovať mailom a následne poskytne informácie, ktoré potrebujete

 

- informovať sa o vyučovaní môžete aj telefonicky od pondelka do piatka v čase od 8,00 hod. do 9,00hod. nasledovne:

informácie pre žiakov  1. stupňa 0910563941

informácie pre žiakov  2. stupňa 0910417308

informácie pre deti MŠ 0910417195

 

- vyučovanie prebieha aj prostredníctvom televízie RTVS, kde každý deň žiaci musia sledovať na Dvojke od 9,15 do 10,45 reláciu Školský klub.

 

Vážení rodičia, dohliadnite prosím, aby každý deň sa deti učili, aby si otvorili webovú stránku školy a čítali si a učili sa učivo jednotlivých predmetov, sledovali televíziu.

Do zošitov, ktoré deti dostali, je potrebné zapísať si krátke poznámky, vyriešiť príklady, napísať diktát, prepisovať učivo alebo niečo nakresliť.

Zošity a vypracované pracovné listy NEVYHADZUJTE!!!

Pri návrate do školy budú slúžiť ako materiál pre hodnotenie žiakov.

Je potrebné si uvedomiť, že nie sú prázdniny, že škola funguje ďalej, ale v domácom prostredí, pomôžte nám s tým, aby sa deti naučili.

Milé DETI, do školy chodíte preto, aby ste sa veľa naučili, a aby sa z vás v budúcnosti stali dobrí a vzdelaní ľudia. Prosím, NEZABUDNITE na to!!! ZOSTAŇTE DOMA a ZOBERTE DO RUKY MOBIL, nájdete tam svoju školu .

 

                                 Vaša riaditeľka Iveta Dutková