Výchovné poradenstvo Školský psychológ

 

 

Výchovné poradenstvo

 

,,Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa.” (Carl Rogers)

  

                                                                                                                                                                                                                                  

Výchovná poradkyňa pre 5. - 9. ročník

 

Ing. Janka Gazdurová

 

Konzultačné hodiny:  

PONDELOK          11:00 – 13:00 hod.

                           13:30 – 15:30 hod.

 

- po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín – dohodnúť telefonicky, e-mailom

- v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mail

 

Kontakt : 053/4498118

                e-mail: gazdurovaj@gmail.com

 

Miesto konzultácií: kabinet výchovného poradcu (1. poschodie pri PC1 )

   

Poradenstvo zamerané na :

 

     - výchovné problémy- pohovory s rodičmi

     - vzdelávacie ťažkosti

     - náznaky šikanovania

     - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

   

Spolupráca :

 

     - so školským špeciálnym pedagógom – Mgr. Dana Vašková

     - so školským psychológom – Mgr. Zuzana Frankovičová

     - s výchovnou poradkyňou pre 1.-4. ročník -Mgr. Ľubomíra Lapková

     - s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v Spišskej Novej Vsi

       CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

       CŠPP –     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     - s pracovníkmi ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

     - s OcÚ Markušovce

 

 

Výchovná poradkyňa pre 1.-4. ročník

 

Mgr. Ľubomíra Lapková

 

Konzultačné hodiny 

UTOROK  12:30 – 15:30 hod.

 

- po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín – dohodnúť telefonicky, e-mailom

 

- v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mail

 

 Kontakt: 053/4498118

 

 email:  lubomira.kalavska@centrum.sk

 

 Miesto konzultácií: kabinet výchovného poradcu (1. poschodie pri PC1 )

 

Akýkoľvek  problém alebo podozrenie týkajúce sa výchovných alebo vzdelávacích problémov,  či náznakov šikanovania  vášho dieťaťa, príďte okamžite odkonzultovať.  Spoločne sa pokúsime zavčasu nájsť vhodné riešenie.

 

  

Príďte za mnou

 

- Keď sa potrebujete poradiť, zdôveriť, či vyrozprávať.

- Keď sa dieťa nevie brániť, sú tam náznaky šikanovania.

- Keď neviete, ako ďalej s nadaným dieťaťom.

- Keď má výchovno-vzdelávacie problémy v triede, škole, doma.

 

 Poradenstvo zamerané na :

 

     - výchovné problémy- pohovory s rodičmi

     - vzdelávacie ťažkosti

     - náznaky šikanovania

     - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

 

Spolupráca :

 

     - so školským špeciálnym pedagógom – Mgr. Dana Vašková

     - so školským psychológom – Mgr. Zuzana Frankovičová

     - s výchovnou poradkyňou pre 5.-9. ročník –Ing. Janka Gazdurová

     - s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v Spišskej Novej Vsi

       CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

       CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     - s pracovníkmi ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

     - s OcÚ Markušovce

 

Ak si všimnete, že vášmu dieťaťu je v škole ubližované , neváhajte a hneď  navštívte výchovného poradcu, môže ísť o šikanovanie

 

  Prevencia

  • Akékoľvek šikanovanie je potrebné oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.
  • Šikanovanie riešte okamžite. 
  • Pri šikanovaní nech v žiadnom prípade dieťa neodpovedá, nereaguje a nijakým iným spôsobom nevytvára vzťah, spätnú väzbu, interakciu. 
  • Pri šikanovaní prostredníctvom internetu alebo cez mobil blokujte príjem správ, emailov od daného užívateľa (emailovým klientom, v četovej miestnosti...), a tak obmedzíte možnosti páchateľa.
  • Uschovávajte si dôkazový materiál (e-maily, sms, mms, históriu četu, www stránky). 
  • Buďte ostražitý voči provokácii, pokusom o šikanovanie. 

 

 

,,Dajte človeku rybu a nakŕmite ho na jeden deň.

Naučte ho chytať ryby a nakŕmite ho na celý život.” ( Maimonides )

 

Kariérová poradkyňa: Ing. Janka Gazdurová

                                                       

Konzultačné hodiny:  

PONDELOK          11:00 – 13:00 hod.

                           13:30 – 15:30 hod.

 

    - po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín – dohodnúť telefonicky,

                                                                                     e-mailom

     - v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mail

 

Kontakt : 053/4498118

                e-mail: gazdurovaj@gmail.com

 

Miesto konzultácií: kabinet výchovného poradcu (1. poschodie pri PC1 )

 

Poradenstvo zamerané na :

 

     - profesijnú orientáciu žiakov

     - voľbu povolania

     - výber SŠ ( študijný a učebný odbor )

     - podávanie prihlášky na SŠ

     - možnosti duálneho vzdelávania

     - proces prijímacieho konania na SŠ

     - spracovanie údajov v programe Proforient ( Testovanie 5, Testovanie 9, SŠ )

 

 

DÔLEŽITÉ STRÁNKY A TERMÍNY

prijímacieho konania na SŠ v školskom roku 2020/2021

 

Internetové stránky, ktoré poskytujú informácie súvisiace s profesijnou orientáciou:

 

     - www.svsmi.sk

     - www.stredneskoly.eu 

     - www.istp.sk 

     - www.svetprace.sk 

     - komposyt.sk

 

- v záložke Pre žiakov nájdete informácie :

- Čím chcem byť

- Povolania pod lupou (videá)

- Príbehy

- Povolania - učebné a študijné odbory, zaujímavosti

- Povolanie, kto vie poradiť

- Ako riešiť problémy?

- Hry pre chvíle oddychu

- v záložke Pre rodičov:

- Dieťa - rodina - škola

- Chcete lepšie spoznať svoje dieťa?

- Najčastejšie prejavy správania detí

- Kam do školy?

- Remeslo má zlaté dno

- Čo robiť, keď ...

- Užitočné linky

- Dobrá rada nad zlato - Kto poradí?

 

Duálne vzdelávanie

 

 Informácie z MŠ SR o duálnom vzdelávaní :

 

Duálne vzdelávanie je  atraktívna forma štúdia v strednom odbornom školstve. Jeho princípom je výučba v škole a odborná prax u zamestnávateľa na základe zmluvy.

Žiakovi vzniká nárok na štipendium, resp. odmenu za produktívnu prácu, na základe zmluvy. O budúcej pracovnej zmluve môže získať istotu pracovného miesta po skončení strednej školy.

 

 Ďalšie výhody duálneho vzdelávania:

 

- stane sa členom tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy, po skončení školy absolventi  získajú certifikované osvedčenia a majú istotu budúceho zamestnania v prostredí, ktoré už oni dôverne  poznajú a ktoré pozná ich

- získa prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy, okrem štipendií  dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie

- skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnu pracovný výkon s lepším mzdovým ohodnotením

- začlení sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa už počas štúdia

- získa vyššiu konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

PRIJÍMACIE KONANIE

 

TERMÍNY TESTOVANIA:

19.05.2021 -  Testovanie žiakov T5 2021 – ! ZRUŠENÉ !

09.06.2021 -  Testovanie žiakov T9 2021

Náhradný termín testovania sa uskutoční 24.06.2021

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Talentové skúšky : 05.05. – 14.05.2021 (na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ)

do 26.02.2021 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (bilingválne gymnáziá, umelecké a športové odbory, konzervatóriá, masér, učiteľstvo pre materské školy...).

 

OSTATNÉ STREDNÉ ŠKOLY ( vrátane 8 – ročných gymnázií)

►03.05. - 04.05.2021 - 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane     

                                                   osemročných gymnázií)  

►10.05. – 11.05.2021 - 2. kolo prijímacích skúšok  


AKTUÁLNE TERMÍNY pre žiakov končiacich ZŠ:

do 31.03.2021 - riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na ostatné (netalentové) odbory

do 08.04.2021 - zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium na ostatné študijné a učebné odbory (netalentované)

do 16.04.2021 - riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ  vrátane osemročných gymnázií

najneskôr 5 dní - pred konaním prijímacích skúšok pozve riaditeľ SŠ uchádzačov na prijímacie pohovory

05.05. – 14.05.2021 - talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

20.05.2021 termín na rozhodnutie a doručenie rozhodnutia riaditeľa SŠ o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium

09.06. a 24.06.2021 - Testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ T9 2021 - všetci žiaci píšu testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA SŠ:

• priemerný prospech na konci 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka (nezapočítavajú sa  známky z predmetov s výchovným zameraním) je rozhodujúci u väčšiny SŠ,

• koncoročný prospech od 6. ročníka ZŠ, ako aj výsledky súťaží, sa vpisujú do prihlášok,

• v prípade súťaží jednotlivcov  - diplom musí obsahovať - názov súťaže, aké je to kolo, meno súťažiaceho, umiestnenie, organizátora súťaže, pečiatku a podpis organizátora,

• v prípade kolektívnych súťaží (športové, tanečné) - ak reprezentuje nejaký klub, organizáciu - potvrdenie tejto organizácie o členstve, reprezentácii na súťažiach a dosiahnutých úspechoch s pečiatkou a podpisom (nahrádza diplom, v ktorom sa nenachádzajú mená jednotlivcov),

• niektoré SŠ vyžadujú overenie diplomu u notára

• ostatné diplomy overuje výchovný poradca ZŠ

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM NA SŠ:

• ZŠ vydá len jeden zápisný lístok (nestratiť!) zákonnému zástupcovi na proti podpis pri podpisovaní prihlášok, ponechá si ho SŠ, na ktorú sa žiak zapíše,

• zápisný lístok je prenosný - ak je žiak úspešný aj na ďalšej SŠ a chcel by na nej študovať, zákonný zástupca zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho druhej škole, na ktorú sa tým zapíše (môže to zopakovať ešte raz).