Výchovné poradenstvo Školský psychológ

 

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Štefánia Gánovská

Konzultačné hodiny:  STREDA: 12,30 – 15,30 hod, po dohode aj v inom termíne

Emailganovskasteva@centrum.sk

 

Hlavné úlohy
- koordinovať a usmerňovať informačnú činnosť v oblasti profesionálnej orientácie žiakov
- informovat žiakov a rodičov v otázkach týkajúcich sa voľby povolania, zriaďovania nových študijných a  učebných odborov na SŠ, racionalizácie siete stredných škôl
- sprostredkovávať kontakty medzi CPPPaP a školou
- spolupracovať s triednymi učiteľmi
- spolupracovať so strednými školami


Realizácia vytýčených úloh
- navštevujeme dni otvorených dverí na SŠ
- realizujeme besedy so zástupcami SŠ
- uskutočňujeme RZ pre 9. ročník s účasťou zástupcov zo SŠ
- získavame informácie z internetu
- využívame www.povolania.sk, www.svsmi.sk,a www stránky stredných škôl.


Z činnosti výchovnej poradkyne
- pracuje s programom PROFORIENT ZŠ
- zabezpečuje vypracovanie prihlášok na SŠ
- zabezpečuje vypracovanie zápisných listov žiakov na SŠ
- zabezpečuje vypracovanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka
- konzultuje so žiakmi a rodičmi pri výbere SŠ
- spolupracuje s okresnou metodičkou a strednými školami

 

 

Aktuality o stredných školách
Školský rok 2019/2020

  • 20.2.2020 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,

 

  • 28.2.2019 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu,

 

  • 10.4.2020 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štud. a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špec. schopností, zručností alebo talentu),

 

  • 20.4.2020 - ZŠ riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ,

 

  •  Talentové skúšky- 15.3.-30.4.2020,

 

  •  20.4.2019 - ZŠ riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ.      

    

SŠ        1. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k      13. 5. 2019 a 16. 5. 2019

SŠ        2. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k       6. 6. 2019

  

ZŠ TESTOVANIE 5-2019                                                    20.11.2019          

ZŠ TESTOVANIE 9 -2020                                                    1. 4. 2020

 

 

Zápisné lístky potrebné k zápisu na stredné školy a osemročné gymnáziá 

vydáva výchovná poradkyňa

po predložení písomného rozhodnutia o prijatí na strednú školu a osemročné gymnázium.

Zápisný lístok vydáva ZŠ len jedenprevzatie ktorého potvrdí podpisom rodič.

 

 Zbierka zákonov č. 245/2008

 § 62

       (2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

       (3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

 §63

        (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého Uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

        (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2019 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla 2019 na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu a) do 28. februára 2019 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 20. apríla 2019 na ostatné odbory vzdelávania.

 §65

       (1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.