Výchovné poradenstvo Školský psychológ

 

 

Výchovné poradenstvo

 

,,Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa.” (Carl Rogers)

  

                                                                                                                                                                                                                                  

Výchovná poradkyňa pre 5. - 9. ročník

 

Ing. Janka Gazdurová

 

Konzultačné hodiny:  

PONDELOK          11:00 – 13:00 hod.

                           13:30 – 15:30 hod.

 

- po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín – dohodnúť telefonicky, e-mailom

- v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mail

 

Kontakt : 053/4498118

                e-mail: gazdurovaj@gmail.com

 

Miesto konzultácií: kabinet výchovného poradcu (1. poschodie pri PC1 )

   

Poradenstvo zamerané na :

 

     - výchovné problémy- pohovory s rodičmi

     - vzdelávacie ťažkosti

     - náznaky šikanovania

     - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

   

Spolupráca :

 

     - so školským špeciálnym pedagógom – Mgr. Dana Vašková

     - so školským psychológom – Mgr. Zuzana Frankovičová

     - s výchovnou poradkyňou pre 1.-4. ročník -Mgr. Ľubomíra Lapková

     - s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v Spišskej Novej Vsi

       CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

       CŠPP –     Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     - s pracovníkmi ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

     - s OcÚ Markušovce

 

 

Výchovná poradkyňa pre 1.-4. ročník

 

Mgr. Ľubomíra Lapková

 

Konzultačné hodiny 

UTOROK  12:30 – 15:30 hod.

 

- po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín – dohodnúť telefonicky, e-mailom

 

- v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mail

 

 Kontakt: 053/4498118

 

 email:  lubomira.kalavska@centrum.sk

 

 Miesto konzultácií: kabinet výchovného poradcu (1. poschodie pri PC1 )

 

Akýkoľvek  problém alebo podozrenie týkajúce sa výchovných alebo vzdelávacích problémov,  či náznakov šikanovania  vášho dieťaťa, príďte okamžite odkonzultovať.  Spoločne sa pokúsime zavčasu nájsť vhodné riešenie.

 

  

Príďte za mnou

 

- Keď sa potrebujete poradiť, zdôveriť, či vyrozprávať.

- Keď sa dieťa nevie brániť, sú tam náznaky šikanovania.

- Keď neviete, ako ďalej s nadaným dieťaťom.

- Keď má výchovno-vzdelávacie problémy v triede, škole, doma.

 

 Poradenstvo zamerané na :

 

     - výchovné problémy- pohovory s rodičmi

     - vzdelávacie ťažkosti

     - náznaky šikanovania

     - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

 

Spolupráca :

 

     - so školským špeciálnym pedagógom – Mgr. Dana Vašková

     - so školským psychológom – Mgr. Zuzana Frankovičová

     - s výchovnou poradkyňou pre 5.-9. ročník –Ing. Janka Gazdurová

     - s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v Spišskej Novej Vsi

       CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

       CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

     - s pracovníkmi ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

     - s OcÚ Markušovce

 

Ak si všimnete, že vášmu dieťaťu je v škole ubližované , neváhajte a hneď  navštívte výchovného poradcu, môže ísť o šikanovanie

 

  Prevencia

  • Akékoľvek šikanovanie je potrebné oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.
  • Šikanovanie riešte okamžite. 
  • Pri šikanovaní nech v žiadnom prípade dieťa neodpovedá, nereaguje a nijakým iným spôsobom nevytvára vzťah, spätnú väzbu, interakciu. 
  • Pri šikanovaní prostredníctvom internetu alebo cez mobil blokujte príjem správ, emailov od daného užívateľa (emailovým klientom, v četovej miestnosti...), a tak obmedzíte možnosti páchateľa.
  • Uschovávajte si dôkazový materiál (e-maily, sms, mms, históriu četu, www stránky). 
  • Buďte ostražitý voči provokácii, pokusom o šikanovanie. 

 

 

,,Dajte človeku rybu a nakŕmite ho na jeden deň.

Naučte ho chytať ryby a nakŕmite ho na celý život.” ( Maimonides )

 

Kariérová poradkyňa: Ing. Janka Gazdurová

                                                       

Konzultačné hodiny:  

PONDELOK          11:00 – 13:00 hod.

                           13:30 – 15:30 hod.

 

    - po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín – dohodnúť telefonicky,

                                                                                     e-mailom

     - v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mail

 

Kontakt : 053/4498118

                e-mail: gazdurovaj@gmail.com

 

Miesto konzultácií: kabinet výchovného poradcu (1. poschodie pri PC1 )

 

Poradenstvo zamerané na :

 

     - profesijnú orientáciu žiakov

     - voľbu povolania

     - výber SŠ ( študijný a učebný odbor )

     - podávanie prihlášky na SŠ

     - možnosti duálneho vzdelávania

     - proces prijímacieho konania na SŠ

     - spracovanie údajov v programe Proforient ( Testovanie 5, Testovanie 9, SŠ )

 

 

DÔLEŽITÉ STRÁNKY A TERMÍNY

prijímacieho konania na SŠ v školskom roku 2020/2021

 

Internetové stránky, ktoré poskytujú informácie súvisiace s profesijnou orientáciou:

 

     - www.svsmi.sk

     - www.stredneskoly.eu 

     - www.istp.sk 

     - www.svetprace.sk 

     - komposyt.sk

 

- v záložke Pre žiakov nájdete informácie :

- Čím chcem byť

- Povolania pod lupou (videá)

- Príbehy

- Povolania - učebné a študijné odbory, zaujímavosti

- Povolanie, kto vie poradiť

- Ako riešiť problémy?

- Hry pre chvíle oddychu

- v záložke Pre rodičov:

- Dieťa - rodina - škola

- Chcete lepšie spoznať svoje dieťa?

- Najčastejšie prejavy správania detí

- Kam do školy?

- Remeslo má zlaté dno

- Čo robiť, keď ...

- Užitočné linky

- Dobrá rada nad zlato - Kto poradí?

 

Duálne vzdelávanie

 

 Informácie z MŠ SR o duálnom vzdelávaní :

 

Duálne vzdelávanie je  atraktívna forma štúdia v strednom odbornom školstve. Jeho princípom je výučba v škole a odborná prax u zamestnávateľa na základe zmluvy.

Žiakovi vzniká nárok na štipendium, resp. odmenu za produktívnu prácu, na základe zmluvy. O budúcej pracovnej zmluve môže získať istotu pracovného miesta po skončení strednej školy.

 

 Ďalšie výhody duálneho vzdelávania:

 

- stane sa členom tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy, po skončení školy absolventi  získajú certifikované osvedčenia a majú istotu budúceho zamestnania v prostredí, ktoré už oni dôverne  poznajú a ktoré pozná ich

- získa prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy, okrem štipendií  dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie

- skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnu pracovný výkon s lepším mzdovým ohodnotením

- začlení sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa už počas štúdia

- získa vyššiu konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

PRIJÍMACIE KONANIE

 

TERMÍNY TESTOVANIA:

19.5.2021 = Testovanie žiakov T5 2021

24.3.2021 -  Testovanie žiakov T9 2021

Náhradný termín testovania sa uskutoční 14.4.2021

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

Talentové skúšky = 15.03. - 30.04.2021 (na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ)

do 01.02.2021 = riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (bilingválne gymnáziá, umelecké a športové odbory, konzervatóriá, masér, učiteľstvo pre materské školy...).

do 19.2.2021 = zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

OSTATNÉ STREDNÉ ŠKOLY ( vrátane 8 – ročných gymnázií)

►10.05. a 13.05.2021 - 1. kolo prijímacích skúšok (vrátane

osemročných gymnázií)  

►22.06.2021 - 2. kolo prijímacích skúšok  


AKTUÁLNE TERMÍNY pre žiakov končiacich ZŠ:

24.3. a 25.3.2021 = Testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ T9 2021 - všetci žiaci píšu testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

15.03. - 30.04.2021 = talentové skúšky na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

do 31.03.2021 =  riaditelia SŠ zverejnia kritériá prijatia na ostatné (netalentové) odbory

14.04. - 15.04.2021 = celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín

do 10.04.2021 = zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na ostatné študijné a učebné odbory (netalentované)

do 20.04.2021 = riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ  vrátane osemročných gymnázií

najneskôr 5 dní = pred konaním prijímacích skúšok pozve riaditeľ SŠ uchádzačov na prijímacie pohovory

do 06.06.2021 SŠ zverejní konanie druhého kola pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku, alebo neboli prijatí na strednú školu z iných dôvodov.

KRITÉRIÁ PRIJATIA NA SŠ:

• priemerný prospech na konci 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka (nezapočítavajú sa  známky z predmetov s výchovným zameraním) je rozhodujúci u väčšiny SŠ,

• koncoročný prospech od 6. ročníka ZŠ, ako aj výsledky súťaží, sa vpisujú do prihlášok,

• v prípade súťaží jednotlivcov  - diplom musí obsahovať - názov súťaže, aké je to kolo, meno súťažiaceho, umiestnenie, organizátora súťaže, pečiatku a podpis organizátora,

• v prípade kolektívnych súťaží (športové, tanečné) - ak reprezentuje nejaký klub, organizáciu - potvrdenie tejto organizácie o členstve, reprezentácii na súťažiach a dosiahnutých úspechoch s pečiatkou a podpisom (nahrádza diplom, v ktorom sa nenachádzajú mená jednotlivcov),

• niektoré SŠ vyžadujú overenie diplomu u notára

• ostatné diplomy overuje výchovný poradca ZŠ

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM NA SŠ:

• ZŠ vydá len jeden zápisný lístok (nestratiť!) zákonnému zástupcovina proti podpis pri podpisovaní prihlášok, ponechá si ho SŠ, na ktorú sa žiak zapíše,

• zápisný lístok je prenosný -ak je žiak úspešný aj na ďalšej SŠ a chcel by na nej študovať, zákonný zástupca zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho druhej škole, na ktorú sa tým zapíše (môže to zopakovať ešte raz).