Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Dana Vašková

Kontakt: vaskovadana.zs@gmail.com

Konzultačné hodiny:

  • streda od 13,30 h do 15,30 h
  • konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode

 

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA NA ŠK. ROK: 2020/2021

  • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
  • Individuálna práca so žiakmi – poskytovanie intervencii 
  • Konzultácia a spolupráca s rodičmi 
  • Spolupráca a komunikácia s učiteľmi – vzájomná pomoc 
  • Zhromažďovanie metodických materiálov a tvorba pomôcok pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia, nástenky a pod.) 
  • Účasť na zápise nových prvákov 
  • Spolupráca s odbornými poradenskými zariadeniami /CPPPaP, CŠPP/ 
  • Účasť na kontinuálnom vzdelávaní odborných zamestnancov, odborných stretnutiach školských špeciálnych pedagógov 

 

PRÁCA SO ŽIAKMI

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne, pri písaní diktátu alebo testu, môžu byť aj viacerí žiaci z rovnakého ročníka. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. 

Reedukačné hodiny každého žiaka vychádzajú z výsledkov predchádzajúcej psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod. Individuálnu hodinu je tiež možné využiť na objasnenie obsahu edukácie, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť. Medzi pomôcky využívané na individuálnych hodinách patrí odborná literatúra, pracovné listy, cvičenia upravené podľa potreby dieťaťa, didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky, tabuľa a rôzne iné pomôcky. 

 

KOMUNIKÁCIA S RODIČMI

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby, iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb. Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.