Základná škola s materskou školou Markušovce  Školská 16  Markušovce

 

 

VEC:  Oznámenie spôsobu hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania                     v škole

 

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že po prerokovaní v pedagogickej rade, ktorá sa uskutočnila 16. apríla 2020 elektronicky, záverečné hodnotenie žiakov bude kombinovanou formou(klasifikáciou a slovným hodnotením) nasledovne:

1. Slovné hodnotenie žiakov: žiaci nultých a prvých ročníkov, špeciálne triedy                                                         (všetky predmety)

 

2. Hodnotenie absolvoval: všetky výchovné predmety, školské predmety a vybrané                                             štátne predmety:

             I.stupeň: INF, ANJ, TSV, HUV, VYV, PVC, TDA, DAC, CVM, ETV, NBV, ZBN

             II.stupeň: NBV, ETV, TSV, VYV, HUV, DAC, THD, LHY, TYU, XCG, XCF, XCH,                                   XCB, TDA, CSJ, CVM, INF, OBN, BEO, VRS

 

3. Hodnotenie známkou: ostatné štátne predmety:

   

   I.stupeň: SJL, MAT, PVO, PDA, VLA

   II.stupeň: SJL, ANJ, DEJ, GEG, MAT, BIO, FYZ, CHE

 

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

 

 

 

 

V Markušovciach 17.4.2020                                                           Ing. Iveta Dutková

                                                                                                          riaditeľka školy