ŠKVP Školský poriadok Projekty realizované v MŠ

 

 

Školský vzdelávací program

 

OZNAM


ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2021/2022

Základná škola s materskou školou v Markušovciach oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy 
od 10.5.2021 – 14.05.2021.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej  škole sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

PRÍJMACÍ POSTUP:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. 
 • Formulár Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na  školský rok 2021/22 (ďalej len žiadosť) je zverejnený a prístupný na našej webovej stránke, stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:  

Formulár - Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na rok 2021/2022

 • Vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022 stačí poslať na e-mailovú adresu materskej školy   msmarkusovce@gmail.com , alebo osobne po telefonickom kontakte a dohodnutí s pani zástupkyňou MŠ Bc. Annou Repkovou /0910 417 195 / najneskôr do 28.5.2021
 • Formulár žiadosti si môžete vyzdvihnúť v budove  materskej školy, po telefonickom kontakte a  dohodnutí s pani zástupkyňou MŠ Bc. Annou Repkovou / 0910 417 195/
 • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní.
 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Markušovce vydá rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v súlade s podmienkami prijatia spravidla do 15.júna daného roka.
 • Prevzatie rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do 25.6.2021 v materskej škole, odovzdá zástupkyňa MŠ  osobne zákonnému zástupcovi.

 

PODMIENKY PRIJATIA:

 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku  /k 31.8.2021 / a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie 
 • Deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou  /v zmysle zákona/
 • Deti, ktoré už navštevujú MŠ a do 31.8.2021 vrátane, dosiahnu 5 rokov veku života , sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do MŠ automaticky od 1.9.2021 stávajú deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie
 • Deti od 4 -5 rokov veku
 • Deti od 3 -4 rokov veku
 • Deti mladšie ako 3 roky, ak bude pre tieto deti voľná kapacita MŠ
 • Deti s trvalým pobytom v obci Markušovce, ďalej podľa spádovej oblasti
 • Ak ide o dieťa so ŠVVP , zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou aj vyjadrenie príslušného zariadenia
 • Ďalšie voľné miesta obsadíme prednostne s deťmi súrodencov už prijatých detí

  

Vypracovala: Bc. Anna Repková , zástupkyňa MŠ
Schválila:      Ing. Iveta Dutková , riaditeľka ZŠ s MŠ
Zriaďovateľ:  Marek Virág , starosta obce

 

Kontaktné údaje materskej školy:

Základná škola s materskou školou / EP MŠ/

Školská 18, 053 21 Markušovce

t.č. 053 / 44 93 584 0910 417 195

email: msmarkusovce@gmail.com

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ : Ing. Iveta Dutková

Zástupkyňa MŠ : Bc. Anna Repková

Starosta obce : Marek Virág