ŠKVP Školský poriadok Projekty realizované v MŠ

 

 

Školský vzdelávací program

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Vážení rodičia budúcich „škôlkarov“, vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19

sa zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021

uskutoční od 04.05.2020 do 31.05 2020.

1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov detí a bez osobnej prítomnosti detí. Stačí na e-mailovú stránku materskej školy msmarkusovce@gmail.com poslať vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 od 04.05.2020 do 31.05.2020, Formulár Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/21 (ďalej len „žiadosť) bude zverejnený na stiahnutie na webovej stránke: https://zsmarkusovce.edupage.org/text10/ ň

Žiadosť nájdete kliknutím na tento odkaz: Formulár - Prihláška do MŠ

2. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet vo výnimočnom prípade si môžu vyzdvihnúť formulár žiadosti v budove materskej školy, po telefonickom dohodnutí sa s pani zástupkyňou MŠ Bc. Annou Repkovou na telefonickom kontakte: / 0910 417 195 / . Žiadame rodičov,aby po žiadosti chodili s ochranným rúškom, rukavicami a vlastným perom, do vyhradených priestorov materskej školy vstupovali po jednom a pri čakaní dodržiavali dvojmetrový odstup.

3. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, je potrebné priložiť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.

4. Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa k prihláške do materskej školy počas vyhláseného krízového obdobia nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa: ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

5. Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať

Podľa ust. § 3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti

 ktoré dovŕšilo piaty rok veku

 s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

 s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

 

Kontaktné údaje materskej školy:

Základná škola s materskou školou / EP MŠ/

Školská 18, 053 21 Markušovce

t.č. 053 / 44 93 584 0910 417 195

email: msmarkusovce@gmail.com

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ : Ing. Iveta Dutková

Zástupkyňa MŠ : Bc. Anna Repková

Starosta obce : Marek Virág