Aktuality

Výchovné poradenstvo Školský psychológ

 

 

V rámci projektu „Inkluzívny model vzdelávania“ pôsobí v škole od 1.9.2018 školský psychológ.

 

Školský psychológ: Mgr. Nikola Tomašková

Konzultačné hodiny:

Pondelok:      13:30-14:30

Streda:           13:30-14:30

Piatok:           13:30-14:30

Po dohode aj v inom termíne.

Email:   psycholog.zsmsmarkusovce@gmail.com

 

Štruktúra práce školského psychológa:

Podľa obsahu poskytovaných služieb vykonáva školský psychológ činnosť informačnú, preventívnu, identifikačno - diagnostickú, orientačnú, modifikačnú, rozvíjajúcu a optimalizačnú. Na plnenie týchto úloh využíva konzultačno-poradenské, prieskumno - výskumné a psychologicko - osvetové činnosti. Podľa spôsobu realizácie uskutočňuje školský psychológ v škole psychologické služby individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom učiteľov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov. Podľa oblastí, v ktorých školský psychológ uskutočňuje svoje aktivity a služby škole, možno hovoriť o problémoch a ťažkostiach žiakov v učení, správaní, narušených sociálnych vzťahoch v triede, psychohygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu a optimalizácie, skvalitňovania a zefektívňovania výchovy, vyučovania a vzdelávania. Poskytuje konzultácie učiteľom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom, rodičom, vedeniu školy a riaditeľovi, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

 

Oblasti, v ktorých môže byť školský psychológ nápomocný žiakom:

 • ťažkosti v učení
 • ťažkosti v správaní
 • ťažkosti v komunikácií s rodičmi, pedagógmi,  spolužiakmi
 • vnútorná nepohoda, stres, náročné životné situácie (prechod do novej školy, maturita, známkovanie, osamelosť, láska  a pod.)
 • narušené sociálne vzťahy v triede, problémy v triednom kolektíve
 • osobné problémy

 

Učiteľom poskytuje pomoc

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení – poradensko-konzultačnú pomoc,
 • pri pomoci žiakom s poruchami učenia a správania integrovaným v triedach,
 • úzka spolupráca s triednymi učiteľmi,
 • pozorovanie žiakov počas vyučovacieho procesu za účelom depistáže žiakov s problémovým správaním a problémami v učení,
 • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
 • poskytovanie informácií zákonným zástupcom,
 • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo...) a prežívaní žiakov (smútok, hnev, zmeny nálad, úzkosť, strachy, tréma, hanba a pod.),
 • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), či pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
 • prednášky/besedy na základe záujmu, napr. na témy: šikanovanie, záškoláctvo, násilie a drogy....
 • pri kooperácii škola a rodina

 

Rodičom poskytuje pomoc

 • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení