Aktuality

Výchovné poradenstvo Školský psychológ

 

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Štefánia Gánovská

Konzultačné hodiny:  STREDA: 12,30 – 15,30 hod, po dohode aj v inom termíne

Emailganovskasteva@centrum.sk

 

 

Aktuality o stredných školách


Školský rok 2018/2019

do 1.2.2019 - SŠ talentové - riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

20.2.2019 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2019 - ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

 

ZŠ TESTOVANIE 5-2018                                                        21.11.2018          

ZŠ TESTOVANIE 9 -2019                                               3.4.2019  a 4.4.2019

do 31.3.2019 - SŠ zverejní kritéria na netalentové odbory

 

Ta l e n t o v é       s k ú š k y                                              15.3.-30.4.2019

do 10.4.2019 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné štud. a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špec. schopností, zručností alebo talentu).

do 20.4.2019 - ZŠ riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ          

                        SŠ  1. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k      13. 5. 2019 a 16. 5. 2019

                        SŠ  2. k o l o    p r i j í m a c í c h      s k ú š o k       6. 6. 2019

 

 

Zápisné lístky potrebné k zápisu na stredné školy a osemročné gymnáziá 

vydáva výchovná poradkyňa

po predložení písomného rozhodnutia o prijatí na strednú školu a osemročné gymnázium.

Zápisný lístok vydáva ZŠ len jedenprevzatie ktorého potvrdí podpisom rodič.

 

 

Zbierka zákonov č. 245/2008

 § 62

       (2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.

       (3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

 §63

        (1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého Uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

        (2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára 2019 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla 2019 na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu a) do 28. februára 2019 na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 20. apríla 2019 na ostatné odbory vzdelávania.

 §65

       (1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.